FORRETNINGSBETINGELSER FOR VALPORT

1. Aftalegrundlag

1.1

Valport. I nærværende betingelser er Valport dækkende navn for virksomhederne Valport, Valport Øst, Valport Midt og Valport Viborg.

1.2

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Valports tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Valports salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Valport udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.3

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt evt. via email.

De til enhver tid, gældende forretningsbetingelser for Valport, er tilgængelige på Valports hjemmeside.

2. Produkter, reservedele og ydelser

2.1

Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Valport sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved levering.

2.2

Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Valport sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom service eller reparation udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

3. Pris og betaling

3.1

Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Valports gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Valport bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

3.2

Betaling. Fakturaer skal betales inden 8 dage fra udstedelsesdato, medmindre andet er aftalt.

4. Forsinket betaling

4.1

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Valport er uden ansvar for, har Valport ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.

4.2

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser har Valport ud over rente efter pkt. 4.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1

Tilbud. Valports tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Tilbud er vejledende, og kan til enhver tid tilbagetrækkes af Valport. Der tages desuden forbehold for evt. tastefejl.

5.2

Ordrebekræftelse. Ved accept af ordrebekræftelse, forpligter kunden sig til køb af produkt eller ydelse, såvel som Valport forpligter sig til levering af samme.

5.3

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Valports accept.

5.4

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Valports bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Valport skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6. Levering og montage

6.1

Leveringstid. Valport leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, og på den adresse der fremgår af Valports ordrebekræftelse. Valport har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

6.2

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Valport.

6.3

Forsinkelse. Hvis Valport forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Valport kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved forsinkelse er Valport ikke forpligtet til kompensation eller erstatning af stjålne eller ødelagte ting. Valport er desuden ikke forpligtet til at give kompensation, hvis kunden selv har nedtaget eksisterende port eller afdækning før montagen og der derved sker tyveri, skade på ting eller genstande.

6.4

Montage. Ved montage af de leverede varer, tages der forbehold mod skader i betongulv og murværk ved udtagning af eksisterende porte, døre vinduer, og ligende, og montage, som vurderes uundgåelige for arbejdets fuldførelse. Ved arbejde i jorden, tages forbehold for ting, som ikke var synlige ved besigtigelsen, f.eks større sten, gamle sokler, ledninger/ installationer mv.

7. Garanti og reklamation

7.1

Garanti. Valport garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 5 år efter leveringen på porte, og 2 år for automatikker.

7.2

Undtagelser. Valports garanti omfat­ter ikke (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Valports instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Valport, og (iv) andre forhold, som Valport er uden ansvar for.

7.3

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles til Valport.

7.4

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Valport har afgivet meddelelse til om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Valport fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

8. Ansvar

8.1

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

8.2

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Valport ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Valports kontrol, og som Valport ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9. Fortrolighed

9.1

Kunden accepterer Valports privatlivspolitik.

10. Gældende ret og værneting

10.1

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.