FORRETNINGSBETINGELSER FOR VALPORT

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1

Nærværende betingelser er gældende for følgende nedennævnte selskaber, der i det følgende benævnes samlet: Valport.

  • Valport ApS, Cvr. nr. 38 18 06 73, Kollerupvej 7, 2665 Vallensbæk Strand
  • Valport Øst ApS, Cvr. nr. 36 72 10 30, Kollerupvej 7, 2665 Vallensbæk Strand
  • Valport-Midt ApS, Cvr. nr. 39 16 17 37, Teglværksvej 87, 8766 Nørre Snede

1.2

Forretningsbetingelserne er gældende for alt arbejde, der udføres af Valport og for alle tilbud samt ordrebekræftelser, som afgives af Valport. Forretningsbetingelserne er ligeledes gældende for alle tillægsydelser, ændringer, ekstraarbejder eller lignende, som Valport antages til.

1.3

Det er forretningsbetingelserne på tidspunktet for Kundens modtagelse af første ordrebekræftelse, som er gældende under hele aftaleforholdet, uanset at der efterfølgende accepteres yderligere tilbud eller afgives yderligere ordrebekræftelser. Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med de forretningsbetingelser, som er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse.

1.4

De til enhver tid, gældende forretningsbetingelser for Valport, er tilgængelige på Valports hjemmeside.

1.5

Fravigelse af forretningsbetingelserne, kan kun ske ved udtrykkelig skriftlig aftale.

2. AFTALEGRUNDLAG

2.1

Det samlede Aftalegrundlag udgøres af disse forretningsbetingelser og Valports tilbud, accept og ordrebekræftelse.

2.2

Hvis Kundens indkøbsbetingelser afviger fra Valports tilbud, ordrebekræftelse eller forretningsbetingelser, da har Valports betingelser forrang.

2.3

Ved uoverensstemmelse mellem tilbud eller ordrebekræftelse afgivet af Valport og nærværende forretningsbetingelser, har tilbuddet eller ordren forrang og det vil være at anse som en skriftlig fravigelse, jf. pkt. 1.4.

3. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

3.1

Valports tilbud er gældende i 30 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Tilbud er vejledende og kan til enhver tid tilbagekaldes af Valport. Der tages forbehold for tastefejl og regnefejl, ved afgivelse af tilbud.

3.2

Ved accept af tilbud eller ordrebekræftelse, forpligter kunden sig til køb af produkt eller ydelse. Valport forpligter sig samtidig til levering af produkt eller ydelse. Valport er herefter straks berettiget til at igangsætte ordren og bestille materialer, porte m.m. for Kundens regning.

3.3

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre, uden Valports skriftlige accept og som minimum vil der blive pålagt et administrationsgebyr, som følge af aflysningen, på kr. 5.000,00.

3.4

Hvis der ved Valports ordrebekræftelse, foreligger en uoverensstemmelse i henhold til Aftalegrundlaget eller kundens ordre, og kunden ikke kan acceptere denne uoverensstemmelse, er kunden forpligtet til at meddele dette straks til Valport. Valport er berettiget til at indsætte småjusteringer i ordrebekræftelsen ifht. tilbud og accept.

4. PRIS OG BETALING

4.1

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Valports gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Valport fremsender ordrebekræftelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er ekskl. moms.

4.2

Betaling af fakturaer skal ske, senest 8 dage fra udstedelsesdato, medmindre andet er aftalt.

4.3

Ved kundens forsinkede betaling af fakturaen tillægges rente på 2 % pr. måned.
Ejendomsretten til materialer, porte m.m. overgår først til Kunden, når endelig faktura er betalt. Inden endelig betaling, har Valport den fulde ejendomsret til samtlige leverede materialer, porte m.m.
Alternativt kan Valport ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt forfalden faktura ikke betales.

5. LEVERING, MONTAGE OG RISIKOOVERGANG

5.1

Valport leverer alle produkter, reservedele og dertil knyttede ydelser, til den tid og på den adresse, som fremgår af Valports ordrebekræftelse. Valport har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne skriftligt har aftalt noget andet. Ved levering før den aftalte tid, skal Valport give meddelelse til Kunden.

5.2

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Valport.

5.3

Hvis Valport forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Valport kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Valports forsinkelse berettiger ikke Kunden til annullation af ordren, erstatning eller afslag medmindre dette er aftalt.

5.4

Alle leverancer er ab fabrik medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Risikoen for varen overgår ved leverancens afhentning. Er der aftalt levering, overgår risikoen på leveringstidspunktet. Dette gælder uanset, om Kunden er til stede på leveringstidspunktet/stedet. Såfremt Kunden ikke er til stede, kan Valport vælge enten at aflæsse varen på stedet eller at tage varen retur og i forbindelse hermed opkræve Kunden yderligere fragt samt evt. leje for opmagasinering. Risikoen overgår uanset dette ved levering. Såfremt Valport vælger at aflæsse varen på stedet, anses følgeseddel eller chaufførens køreseddel, som dokumentation for gennemført levering.

5.5

Ved montage af de leverede varer, tages der forbehold for skader i betongulv og murværk ved udtagning af eksisterende porte, døre, vinduer m.m. Valport er ikke ansvarlig for disse skader. Ligeledes er Valport ikke ansvarlig for skader, som følge af uforudsete og/eller ikke synlige forhold. Det er kundens ansvar, at Valport er gjort bekendt med skjulte kabler, installationer, ledninger eller lignende. Valport udfører ikke afsluttende finisharbejder på skader som disse, medmindre det er særskilt skriftligt aftalt.

5.6

Ved støbning og montage af smedejern og hegn, forudsættes det, at montagestedet er forberedt efter Valports anvisninger. Det vil sige, at kabler, vandrør, gas, strøm, telefonledninger etc. er afmærket under kundens ansvar. Det er ligeledes kundens ansvar at fremskaffe tegninger. Det er til enhver tid kundens ansvar, at lovmæssige- og forskriftsmæssige betingelser er opfyldt.

5.7

Ved opgravning af sten større end Ø-5 cm. er Valport berettiget til at opkræve en tillægspris.

5.8

Strømmen til automatiske porte skal være fremført til styreskab af Kunden, forinden montagen påbegyndes af Valport. Alt el arbejde, ud over almindelig tilkobling, er Kundens egen leverance, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt. Valport tager forbehold for at standse arbejdet, såfremt el ikke er ført eller det ikke er ført lovligt.

5.9

Det er til enhver tid Kundens ansvar, at der er gjort klar til montering.

5.10

Såfremt kunden er i forsinkelse eller der ikke er klar til opstart på den aftalte dato, jf. pkt. 5.9, herunder såfremt konditionerne ikke er som aftalt, er Valport berettiget til at fakturere et administrationsgebyr på minimum kr. 2.500 om dagen samt den udgift, som Valport har haft ved forsinkelsen, herunder også arbejdstiden for udøvende håndværker og/eller underentreprenør.

6. GARANTI

6.1

Valport yder 5 års garanti på automatikker og sliddele, dog ikke ved vaskehaller, parkeringskældre eller lignende steder, hvor porten bruges mere end 10 gange dagligt. Garantien ydes kun såfremt produktet/leverancen er anvendt ud fra Valports anvisninger og der i øvrigt er tale om almindelig brug. Derudover er der 10 års garanti på gennemtæringsrust i portpaneler.

6.2

Valports garanti omfatter ikke
  1. Almindelig slitage,
  2. Opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Valports instruktioner eller almindelig praksis,
  3. Reparation eller ændring udført af andre end Valport, eller
  4. Andre forhold, som Valport er uden ansvar for.

6.3

Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel omfattet af garantien og dermed også i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette meddeles straks.

6.4

Valport afhjælper inden for rimelig tid, efter at fejlen eller manglen er vurderet dækket af garantien. Afhjælpning kan ske ved, at Valport udskifter eller reparere eller ved, at Valport fremsender reservedele med henblik på Kundens egen reparation.

7. ANSVAR OG REKLAMATION

7.1

Kunden er pligtig til straks ved modtagelsen af varerne at gennemgå leverancen og foretage evt. reklamation. Reklamation over mangler ved leverede varer skal ske skriftligt og senest 8 dage fra leveringstidspunktet. Såfremt reklamationen er fremsendt inden denne dato og reklamationen anerkendes, da har Valport ret og pligt til snarest at foretage reparation, udbedring eller foretage omlevering (afhjælpningsret) efter Valport’ eget valg.

7.2

Valport har til enhver tid ret til at besigtige manglerne.

7.3

Såfremt Valport foretager omlevering, er Valport berettiget til at modtage den eller de mangelfulde varer retur. Varer tages ikke retur i andre tilfælde.

7.4

Ansvar herudover kan ikke gøres gældende mod Valport, herunder driftstab eller andre direkte eller indirekte tab.

7.5

Uanset eventuelle modsigende vilkår i Aftalegrundlaget, er Valport ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure forholdet består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Valports kontrol, og som Valport ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, pandemier, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8. FORTROLIGHED OG PERSONDATA

8.1

Kunden accepterer Valports privatlivspolitik.

8.2

I de tilfælde Valport kommer i besiddelse af Kundens persondata, garanterer Valport, at oplysningerne opbevares og behandles fortroligt i henhold til reglerne og principperne i Persondataforordningen 2016/679 og databeskyttelsesloven.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

9.1

Aftalen er underlagt dansk ret og Københavns Byret, som aftalt værneting.